Tìm tour
  • Vp. Hồ Chí Minh
  • Vp. Hà Nội

Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở nhóm 9 Tiêu chuẩn về đất xây dựng

Giữa tháng 10 năm 2013, sau một thời gian thực hiện, Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật- Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Soát xét bổ sung phần thủy lợi và giao thông" theo yêu cầu hoàn thiện tiêu chuẩn Quốc gia cho nhóm 9 Tiêu chuẩn về đất xây dựng.

Hiện tại, đang tồn tại song song 09 tiêu chuẩn thí nghiệm về đất giữa hai ngành Thủy lợi và ngành Xây dựng dân dụng, cần phải soát xét, thống nhất chuyển thành một tiêu chuẩn chung phù hợp, có thể sử dụng cho toàn ngành và phải có phạm vi áp dụng bao trùm các ngành, không ảnh hưởng nhiều đến thiết bị và quy trình đang áp dụng, mang mã hiệu TCVN. Đó là các tiêu chuẩn sau:

1. Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển;

2. Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm;

3. Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;

4. Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm;

5. Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;

6. Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm;

7. Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;

8. Đất xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm;

9. Đất xây dựng – Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm.


Cuối buổi họp, Hội đồng cấp cơ sở đã thống nhất thông qua nội dung đề tài.