Tìm tour
  • Vp. Hồ Chí Minh
  • Vp. Hà Nội

Biên soạn TCVN Âm học - Đo cách âm trong các công trình xây dựng và của các cấu kiện xây dựng - Phần 14, mã số TC 21-13

TCVN Âm học - Đo cách âm trong các công trình xây dựng và của các cấu kiện xây dựng - Phần 14 Hướng dẫn đo cho các trường hợp đặc biệt tại hiện trường do ThS. Nguyễn Sơn Lâm – Viện KHCN XD chủ trì biên soạn. Để đáp ứng với tiến trình hội nhập, việc hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn này là cần thiết và phục vụ cho nhu cầu quản lý chất lượng của các công việc trên trong lĩnh vực xây dựng về môi trường và tiết kiệm năng lượng.Đề tài được trên cơ sở sở ISO 140-14 tài liệu của Nga СTO НОСТРОЙ 2.06.90-2013 (TCVN Sử dụng cốt composít phi kim loại trong kết cấu bê tông và địa kỹ thuật) và “ГОСТ 31938-2012 (TCVN Cốt composít cho kết cấu bê tông), có tham khảo cácvà trình bày theo quy định của TCVN hiện hành để đảm bảo tính đồng bộ và thực tiễn. Phương pháp thực hiện như vậy là thích phù hợp và khả thi.

Ngày 01 tháng 4 năm 2015. Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện đã tiến hành nghiệm thu kết quả đề tài với một số nội dung chính sau:

  1. Phạm vi áp dụng;
  2. Tài liệu viện dẫn;
  3. Cơ sở kỹ thuật;
  4. Phiếu kết quả thử nghiệm.

Và các phụ lục kèm theo:

Phụ lục A: (Tham khảo) Cách âm không khí;

Phụ lục B: (Tham khảo) Cách âm va chạm;

Phụ lục C: (Tham khảo) Các sơ đồ phác họa;

Phụ lục D: (Tham khảo) Tổ hợp các vị trí thiết bị gõ và micrô

Phụ lục E: (Tham khảo) Trú giải các ký hiệu.

Hội đồng KHCN chuyên ngành đã thông qua các nội dung thực hiện trên của đề tài. Về cơ bản các nội dung của tài liệu gốc ISO 140-14:2004(E) đã được chuyển dịch chính xác. Nội dung của TC cũng đã được Việt hóa tương đối tốt, nhóm thực hiện Đề tài cần tiếp thu những ý kiến phản biện và ý kiến đóng góp của Hội đồng để chỉnh sửa báo cáo trình HĐKH Bộ.